ئاڵەکۆک

ویساڵی add_a_photo
ویساڵی دیوانی ویساڵی
١٤٤. مەبە لاڕێ لەسەر جادەی شەریعەت
مەبە لاڕێ لەسەر جادەی شەریعەت
مەبە غافڵ لە ئادابی تەریقەت
لە بەحری مەعریفەتدا ئەی ویساڵی
ئەگەر غەوواسی بۆ دوڕڕی حەقیقەت

پەراوێز edit