ئاڵەکۆک

عارف عورفی add_a_photo
عورفی وەرگێڕانی چوارێنەکانی خەیام
١٦. لە هات و چوونمان چی بۆ تۆ تیایە
لە هات و چوونمان چی بۆ تۆ تیایە
لە تانوپۆی ژین کوانێ سەرمایە
لە چەنبەری چەرخ گیانی چەند چاکان
سووتا و خۆڵەکەی بەدەم هەوایە

پەراوێز edit