ئاڵەکۆک

عارف عورفی add_a_photo
عورفی وەرگێڕانی چوارێنەکانی خەیام
١٤. لە جەوری فەڵەک گوڵ لە دە ڕۆژا
بەرەو بەیان بوو گوڵ کەوتە گریان
لەگەڵ بای سەبا قسەی هەڵدرکان
لە جەوری فەڵەک گوڵ لە دە ڕۆژا
پشکووت و غونچەی کرد و هەڵوەران

پەراوێز edit