ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
کاکەیی شیعرەکانی حیلمی کاکەیی
٩٩. حاجی گیان مەعموور
حاجی گیان مەعموور...
ئاوێنەی دەروون ساف بکەر مەعموور
وە شەوق وە شادی وە زەوق و سروور
مەعشووق وەجای عەشق مەکەرۆ عوبوور
جەی سەردی ساعەت وەساز و تەنبوور
انا الحقت بۆ بە وێنەی مەنسوور
پی جیفەی دونیا وێت مەکەر مەقهوور
ئاشۆی شارانەن نەزدیکەن زهوور
سەی «حەمە» عەشقەن سابرەن سەبوور
لەشکر ئامادەن مۆ کەرۆ مروور
بەندە چون مەردەی مەدفوون قبوور
ئومێدەوارم وەشای شارەزوور
سەراپا جەستەم پڕ خەتا و قسوور
زەمیرم موفەشەق دڵ ها چە ختور
جارێ مەحکوومم ئەسیر و مەجبوور
لابود حوکمێ هەن پەرێم وەی دەستوور
وێڵ سەرگەردان مەحرووم چە حزوور
ئیرادەی هەقەن عاجزم زەروور
وەختەن خەڵاس بۆم چە دەست ئەی غروور
نەزدیک بی وەنەم مەنزڵان دوور
جار جار مەوینی وەعەین پارچەی نوور
باوەڕ نەداران قەوم بێ شعوور
من بعد چەند ڕۆژ بەیان مۆ نوشوور
ئافاقەی خێرەن پەی یاری جەسوور
گرۆی مونکیران زەینشان مەبۆ کوور
گشت پایماڵ مەوان وەسەد زوڵم و زوور
چە عید نەورۆز پەیدا مۆ شاپوور
مەبۆ حیفز کەری گفتار مەزکوور
بەحس نەکەی چەلای ئیناث و زکوور
با چە بەینمان بۆ ئەی قەوڵ مەستوور
وەختەن پەیدا بۆ زات شا زەنوور
وی بەش و بەرات قانیعم مەشکوور
شوکرم هەن وە زات شای گەردەن بلوور
چون موسای گوستاخ کەلیم کۆە توور
حاجی گیان تۆنی دەلیل پەیجوور
مەلەوان خاس غەواس بحوور
بێزار چە دیدار بەدان فجوور
ئامادەن پەی جەنگ سوپای سەلم و توور
مەبۆ بژەنان ناقوس و ناقوور
یەکتر قەتڵ مەکەن شەمەر و جبوور
وێرانە مەبۆ کاشانە و قسوور
چەند شازادەگان بە وێنەی فەغفوور
گشت ئەسیر مەوان وە دەست ئاموور
هەر چوار کتوبات خودا کەرد مەنزوور
تەمام بێ قەدرەن فورقان و زەبوور
کاسە پڕ بییەن بێ باڵ مۆ طیوور
خەڵات مەکەران گشت یار غەیوور
وەعدەی ساڵ مار اشرف الشهور
پەیدا مۆ چە عام زەلزەلەی فی الصور
سەرنگوون مەبۆ فیرقەی ڕیشوەت خۆر
تەمام زاڵمان مەکەفان وە تۆڕ
خوراک بەدان تاڵ و تورش و شۆر
مەحرووم و مەئیوس مەوان گۆڕ وە گۆڕ
جیا مەکەران سەف باز وبۆر
بارشان گران مۆ وەزن هەزار هۆڕ
چە تەعنەی بەدان دڵ بییەن ڕەنجوور
ڕەجا چیمانەن زات میر سوور
ئی دەرد و خەفەت پەیمان مەبۆ سوور
وەشەرتێ ئەندام زوبانمان بۆ مۆر
یاران خەڵاس بۆ چە غەم مەهجوور
شاد بان وە دیوان بێ دەرد و ئجوور
یا هەق ڕەوشەن کەی ئاوێنەی کەنتۆر
نەجاتمان ببۆ جەی شەو دەیجوور
ماهتاب باقی زات شا تەیموور
وە دەست بەدان یار بییەن مەحسوور
دیک دەروونم بییەن وە غەم خۆر
مەعمار بکەرۆش بێ کەسر و کسوور
یاران سەر مەست بۆ چە بادەی تهوور
چە مەکیدەی عەشق گشت ببان مەخموور
بۆ مام موحەممەد

پەراوێز edit