ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
حاجی ئازاری...
شەو و ڕۆژ دایم هام جە ئازاری
پەنامان وە زات شای خاوەندکاری
دەورانێ ڕاستی بارۆ دگاری
زوڵم و تەعەددا مەردم ئازاری
نەمەندەن جە یاد فیکر دینداری
زاڵمان مەغروور هان جە ئینکاری
گرفتار مەوان وە دەرد کاری
وێنەی دار بید بێ مێوە و باری
فەقیران هیلاک هان جە فیراری
فریاد ڕەسمانەن چاپووک سواری
ها چە تۆی غەیبی پەردەی پێواری
ئینقیلاب مەبۆ جە بەغداد شاری
دوو زات نەو جاگە مەبۆ ئیزهاری
خوونی شەهیدان جە گرۆی غاری
مەستانان وە زۆر وە قین و قاری
نائیبی ئەوەڵ مەبۆ ئاشکاری
دەست نێژ مەکەران تویل چناری
ژێش پەیدا مەبۆ چەند هەزار داری
مەستانان هەق حوسەین نازداری
فیرقەی نیک ئەتوار میر سەر کاری
گرۆی... مۆ خاکستاری
یەک یەک بەیان مۆ جەی ساڵ ماری
بەیانش کەردەن زات دەفتەر داری
عەدل و عەداڵەت یەکسەر مۆ جاری
خەوەر دار خاس میزان و قاری
وەختەن خەڵاس بین جە شەو تاری
ڕۆشنایی ئاما مەیۆ نەهاری
یاوا وە گۆشم سەدای هاواری
سەراسەر یاران بی ڕەستگاری
پانزدە مەسرەع ئەشعاری غەریب
وا کیانام وە لات ئوستادی تەدریب
زامدار سەلامەت حازرەن تەبیب
وەعدە نەمەندەن زهوورەن قەریب

پەراوێز edit