ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
برا خەیاڵم...
شەو و ڕۆژ دایم های جە خەیالم
ئەی سەیید حەمە قەزات وە ماڵم
جە دووری دیدەت وێنەی عەبداڵم
وە تەڵخ مۆ بار و ڕۆزگار و ساڵم
جە دووری یاران دەروون زوخاڵم
ئەر سەد کە فەقیر بێ موڵک و ماڵم
وەسایەی یاران ساحێب ئیقباڵم
دەور دەقیانووس ها جە خەیاڵم
نەدیم چەی وێنە میللەت زاڵم
ئەر سەد حاجی گیان پۆشاگەن شاڵم
ڕزیان جە پیری تووک کلک و یاڵم
جە تەعنەی بەدان فارغ البالم
جە بەعزێ ئەحواڵ زۆر ئەوقات تاڵم
پەی مەدح یاران وێنەی دەڵاڵم
فیرقەی یارانەن گورز و گۆپاڵم
تۆ قەت نەپەرسای چۆنەن ئەحواڵم
خودای هەیکەلان بییەن زەواڵم
گرفتار جە نام قوڕاو و چاڵم
گشت کەردەی وێمەن دایم بێ ناڵم
مونتەزیر وە ئەمر شای بێ زەواڵم
یاهەق دڵ یاران گشت کەری سالم
زات هەق وێشەن مەلجاگای پاڵم
ساکن و سکووت هەم زوبان لاڵم
پەی بار لەعنەت چون خەر حەماڵم
مەعلوومەن مەحو بییەن ئیقباڵم
ئەر سەد جار باچی ساحێب کەماڵم
پارە نمەکۆ چونکە بێ حاڵم
مەراق وە یاران ساحێب جەماڵم
سککەی شەرت بتوون ساف و زوڵاڵم
هەق وێش مەزانۆ چون کەردەن قاڵم
ئەر نێک و ئەر بەد نادر ئەمسالم

پەراوێز edit