ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
برا جغارە...
شنەفتم کەردت تەرک جغارە
نیگادارت بۆ پادشای هەزارە
هەزار ئافەرین جەی فیکر و کارە
هەزار چوین مەڵڵا بۆت خزمەتکارە
حەزرەتی چایی بییەن سەردارە
هەزارێ چون من کەردەن ئاوارە
سەبووریت چایەن برای غەمبارە
نەواچی مەڵڵا مەردێ وەکارە
ئێستاکە دەوران فیرقەی بێعارە
عاقڵان ساکن گۆشە و کنارە
مەڵڵا گرفتار نەفس بەدکارە
مەقبووڵم کەردەن نەفس ئەممارە
دەلیلمان چایەن شەکەر پیرمانە
شەو و ڕۆژ نامش هەر چە ویرمانە
دونیا خاپوور بۆ وە ساق...
هەرچی نویسیا بۆ چە تەقدیرمانەن
ئەگەر ئازانی چایی بکەر تەرک
مەوی غوڵامت تا وە ڕۆژ مەرگ
نمەیۆ وە داد ئەی کوڕە کوڕە
جغارەت تەرک کەرد پەی کۆکە... تڕە
جە داخ دەوران مەڵڵا مان وڕە
ئێستاکە دەوران وەختی مونکیرە
جە گفتار خاس دڵم زۆر پڕە
ئیجازە نییەن دەستم چون سڕە
زۆر موشتاقتانم گیان سەیید حەمە
ڕەونەق مەجلیس زەوق زەمزەمە
وختەن خەڵاس بین جەی تۆز و تەمە
هیمەتمان حەقەن چراغ و شەمە
هەنی کافییەن برای مەحرەمە
وە پانزە ڕەقەم ئیکمال بی گەمە

پەراوێز edit