ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
کاکەیی شیعرەکانی حیلمی کاکەیی
٣٠. ئەوەڵ جار بە نام شاه ولایەت
ئەوەڵ جار بەنام شاه ولایەت
دووهەمین بە ئیسم نوور نەبییەت
پەی نویسنای کیتاب کەردم ئیرادەت
با یادگاری بۆ چەنام ئی میللەت
نەواچان مەڵڵا نەکەردەن خزمەت
خەیلێ جەفام وەرد نەڕای دیانەت
هەردەم پەی جیفە هایمێ چە ئەزیەت
بێ شەوق و بێ زەوق نەداران توومەت
پەرێ نەزانان ئی دونیا جەننەت
پەرێ دانایان هەم دەرد و میحنەت
سەردارمان مەغروور هەر هان چە حیددەت
بێ ڕەحم و ئینساف نیشانەی نەکبەت
هەر کەس نەی زەمان داشتە بۆ غیرەت
قسەی حەق باچۆ مەکەراش عیبرەت
یاران چێش کەرۆن چەی زەمانەی سەخت
قەدر زەڕ نییەن چە لای ئی بەدبەخت
فەقیرێ چون من سوخەن پڕ لەزەت
ئەر خزمەتم کەن نەدارۆ منەت
هەر کەس وە گرۆی وێش دارۆ ئولفەت
بوچک وە بوزرگ مەکۆ ئیتاعەت
بە غەیر چە بەدی بوهتان و غەیبەت
نەی جا نەمەندەن هەم قەدر و حورمەت
هامسا وە هامسا مەکۆ خیانەت
نەمەندەن ئەرکان ئەمن و ئەمانەت
عالەم موبتەلان وە زەڕ و زینەت
حەیا پایماڵ مەفقود دیانەت
نەی دەور و زەمان مەندەنان حیرەت
شەخس دوڕ شناس نەی زەمان قیللەت
زمڕەی سەییدان دارۆ سێ خەسیەت
ئەوەڵەن ئێدەن ببۆش سەخاوەت
دووهەمین چە جەنگ ببۆش شوجاعەت
سێهەمین سابیر ساحێب مەتانەت
سەردارێ نییەن داشتە بۆ هەیبەت
گشتش نابوتەن بێ شان و شەوکەت
ڕەعیەت گرفتار دەرد و مەرارەت
زەقنە بووت بییەن جوملەی کەسابە
چەرخ چەپ ڕەفتار نەکیانا ڕیشەت
عالەم هیلاکەن پەرێ مەعیشەت
هیچ مەردێ نییەن پێش کەری بەیعەت
بەغەیر چە عەلی شێر پڕ شەوکەت
نیەنان وەتەنگ هەم ماڵ و دەوڵەت
بە وێنەی تووتی هام چە سیاحەت
چە هەرکۆ ببۆ فیرقەی پاک طینەت
تووتی دەروونم مەراق وەسۆبەت
ڕیشم سفید بی چە دەرد و خەفەت
ئەی فیرقەی یاران نەدارۆم تاقەت
ئی فانی هیچەن ئاخر نەدامەت
خاسی بکەردێ پەی ڕۆی قیامەت
نەفس ئەممارە پێم مەدۆ شددەت
جەرگم ڕخنە کەرد وە تەعنە و کنیەت
نەفس ئەممارە پادشای سەر تەخت
نەفس موتمەئین قەرارەن وەجەخت
سوپاش پەرگەندە چە نام قەڵا و کەفت
حیرس و نەفس ئولکەی ئیمان کەردەن زەفت
قایم بگێردێ دین و ئیمان سفت
گفتار سەرف کەردەم وە هەرزان و مفت
مەر یادم کەردێ باچدێ کوجا ڕەفت
دەوام نەدارۆ ئی میزان چەفت
پەنامان بەردەن وەزات دوو هەفت
چواردە مەعسووم نەدەفتەرەن سەبت
دڵمان یەخ بەستەن چەی سەردی ساعەت
هەفتا و دوو گرۆ مەکۆمان لەعنەت
بەدیمان ماچان قەوم بێ سیفەت
هەر هان نە دۆشمان بار مەشەققەت
چە ئێمە خەتا چە پیران هیممەت
مەحروومان نەکۆ چە بەزم وەحدەت
بازاڕم کەساس گەوهەر بێ قیمەت
یاحەق نەکیانیم وە ڕاگەی غەڵەت
ئەر سەد زەدە دار گیانم پڕ عییلەت
سەرگەردان مەکەر بەندەت جی هەڵەت
یە واتەی مەڵڵای بەندەی بێ سەروەت
سەنعەت نەدارۆم غەیر ئەز کیتابەت

پەراوێز edit