ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
کاکەیی شیعرەکانی حیلمی کاکەیی
١٨٦. یاران نیهایەت
یاران نیهایەت...
مەعلووم نیشانەی ئاخر نیهایەت
هامسا وە هامسا مەکۆ خیانەت
نەمەندەن ئەرکان ئەمن و ئەمانەت
ڕەحم نەمەندەن جە نام ئەی میللەت
شەوق و زەوق لوان بییەن وە زوڵمەت
ئێستا نیشانەی ئاخر نیهایەت
حەرف هەق باچی مەوی وە عیبرەت
ڕزق ورگیریان جە نام ئەی میللەت
ڕۆژ جە ڕۆژ بەتەر مەبۆ نەدامەت
ئاخرش هیچەن دونیای نیهایەت
بە وێنەی لۆتی هام جە سیاحەت
چەنی هامسایان بکەر ڕەعایەت
هامسا چەنی تۆ مەکەرۆ کەدرەت
هەنی کافییەن حەرف بسیاری
باقی والسلام هەم غەم گوساری

پەراوێز edit