ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
کاکەیی شیعرەکانی حیلمی کاکەیی
١٨١. یاران عوریانم
یاران عوریانم...
مەعلووم بۆ لێتان یەکجار عوریانم
چە داخ دەوران جگەر بوریانم
یاوان وە فەڵەک داد و ئەفغانم
گا گاهێ غەمناک گاه شادومانم
گاهێ ئابادم گاهێ وێرانم
دەماوەن ئاسا بەرزەن دەماخم
کەم ڕوئیەت بییەن نوور چەمانم
نحن قسمنا کەم کەردەن نانم
نەمەندەن تاقەت تاب و تەوانم
ئەر زات موتڵەق نەکۆ دەرمانم
ساڕێژ نمەبۆ کۆنە زامانم
سەد حەیف زایعەن واتەی بەیانم
یار نییەن وەتەنگ زاری و گریانم
گا گاهێ عابد گاهێ عیسیانم
یاڕەب چە ڕەحمەت نەکەی نسیانم
گا پیر گا کامڵ گاهێ جوانم
گا گاهێ دانا گاهێ نادانم
گاهێ غەرق غەم گا چە سەیرانم
گاهێ چە گەردەش نییەن ئیسکانم
بە وێنەی سەییاح گا سەرگەردانم
گاهێ چە ئێران گا چە توورانم
گا گاهێ گەدا گا چون سوڵتانم
مونتەزیر وە لوتف حەیی سوبحانم
گا گاهێ مالک یەک لوقمە نانم
گاهێ ساحێب فەوج گەرمەن دیوانم
غەواس دەریای بەحر عومانم
مەرد موباریز سەر کۆی مەیدانم
چە دانەی یاقووت پڕەن دووکانم
خڕێدار نییەن خاڵی میزانم
گا چون ئەرەستوو گا چون لوقمانم
پەرێ بیماران شفان دەرمانم
ئەساس چە نەسڵ کەیانیانم
موحتاج نامەرد ئەحواڵ نەزانم
کەس نمەزانۆ نام و نیشانم
بەندەی کەمتەرین قاپی پیرانم
گیرۆدەی گەرداب بەحر عومانم
بێ قەدر و حورمەت چەنام قەومانم
کەلب ئاستانەی شاه مەردانم
چە ڕای ئەهل بەیت قۆچ و قوربانم

پەراوێز edit