ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
فەقێ دڵشادم...
مەعلووم بۆ جەلات خەیلێ دڵشادم
چەمەڕای ڕەحمەت موشکیل گوشادم
فریاد ڕەس حارز مەیۆ وە دادم
دەلیل بەر هەق ڕای مەرگ و زادم
زاهیر و باتن تۆی ئیعتیمادم
جە قەیدی میحنەت مەکەن ئازادم
جەو بۆنە وەیتەور دەروون ئابادم
فیرقەی مونکیران گشت مەبۆ نادم
مەزروعات یاوا مەشغوڵ حەسادم
دیارەن فەقێ گیان، نمەکەی یادم
وەبێ تۆ غەمناک هەم ڕەنج وە بادم
وەڕای هەقیقەت بکەر ئیرشادم
مەڵڵای ناتەمام قەلیل سەوادم
تەمام مەحکەمەن ڕای ئیعتیقادم
چە هیچ ئەفرادێ نییەن ئیرادم
ئەختیار و زەرعان مەیدان ئیفتادم
چەمەڕای کەرەم شاه بەغدادم٭
چە شەست ویێەردەن، نەزدیک هەفتادم
چەنی حرس و نەفس هەر جە جیهادم
پەرێ هەقیقەت ئەفکار زیادم
چەنی شکاکان هەر جە عینادم
شەو و ڕۆژ مەشغوڵ زیکر و ئەورادم
پەی ڕای موستەقیم جە ئیستیردادم
بۆ مام موحەممەد

پەراوێز edit