ئاڵەکۆک

بێخود add_a_photo
بێخود دیوانی بێخود
٩٧. بێخود شەوەکەی هەتا بڵێی تاریکە
بێخود شەوەکەی هەتا بڵێی تاریکە
ڕێگەش بە خودا درێژ و زۆر باریکە
کاروان هەموو باری کردووە ڕۆیشتن، تۆش
خۆت گورجەوە کە کە ڕۆینت نێزیکە

پەراوێز edit