ئاڵەکۆک

بێخود add_a_photo
بێخود دیوانی بێخود
٩٤. بێخود وەرە بێ پەردە بڵێ خۆت وتەنی
بێخود وەرە بێ پەردە بڵێ خۆت وتەنی
ئەم شیعرە بە بای سەبای عێراقی و یەمەنی
ڕۆحی من و پەروانەیی شەمعی سەری غەوس
دەستی من و داوێنی ئووەیسی قەرەنی

پەراوێز edit