ئاڵەکۆک

بێخود add_a_photo
بێخود دیوانی بێخود
١١٤. ئەوی دانایە جەرگی وەک پەڵاسە
ئەوی دانایە جەرگی وەک پەڵاسە
ئەوی نادانە نازانێ چ باسە

پەراوێز edit