ئاڵەکۆک

مەستوورەی ئەردەڵان add_a_photo
مەستوورە دیوانی مەستوورە
٦. خەسرەوم دەردم
خەسرەوم دەردم...
جە جەوری فەڵەک ناسۆرەن دەردم
جگەر پڕ جە هوون، هەناسە سەردم
ئەسرین سەروازەن وە چیهرەی زەردم
خوسووس - فیدات بام - شای کەمەر لاڵم
ئیمشەو جە سۆزش جگەر زووخاڵم
پەرێ ناکامیت مەگرەوام بە تاو
جە بەدبەختیی وێم سەر نیام وە خاو
دیم جە خاو مەرگ: شای جەم ویقارم
مەسرووری دەروون ڕێشی زامدارم
جە کیتابخانە چون هەردەجاران
نە دەورت دڵشاد جەم بەستەن یاران
خەسرەو وێت وە فەڕ خەسرەوانەوە
نیشتەبێت نە سەدر کیتابخانەوە
چەنیی بەدبەختان عەیش و نۆشت بێ
لاڵ بام، نام مەرگ فەرامۆشت بێ
هەر یەک وە نەوعێ مەکەردی دڵشاد
نەو قەبری تاریک نمەکەردی یاد
مەواتی ئەووەڵ نەوجوانییەن
ئیبتدای سروور کامەرانییەن
گۆشت وە ئاواز ناڵەی ئاهەنگ بێ
خاترت مەسروور جە سەدای چەنگ بێ
مەجلیسی مەخموور سەرمەستی مەی بین
موتریبان سەرگەرم ئاهەنگی نەی بین
بە شاد مەساوان سەر وە خاکی پات
ڕۆح و عومر و گیان مەکەردن فیدات
تۆ بەو تەور و تەرز هەردە جارانت
دڵداری مەدای یەک یەک یارانت
مەواتی: سوڵتان، نووری دیدەی من
خواهەری مەحزوون غەمکەشیدەی من
چۆنی جەی گەردش چەرخی نە ڕەواق
چەنی مەویاری ئەییامی فیراق؟
یە چەندێ وەختەن بێ وەفا و سیفەت
پەرێ پابۆسم نامای وە خەڵوەت؟
سەوگەندم بە زات حەیی بێ چوونەن
مەیلم چەنی تۆ جەی وەر ئەفزوونەن
شەوان بە یادت بە ڕۆژ ئاوەردەن
پەی تاسەی ڕەعنام ئیمانم هەردەن
چەنی ئی بەدبەخت بکەردی خیتاب
بەحست بێ نەقڵ تەحریر و کیتاب
جە شوومیی ئی بەخت نەحسی سیاچار
خەسرەوم، نەو خاو ناگاه بیم بێدار
دیم نە ئەساسەی خەڵوەت، نە شاهەن
تەنیایی مەحزوون دەروون سیاهەن
تولووعی سوبحەن هەوا لوولووڕێز
ئاما بە یادم نە بەزمی پەروێز
وە نەرم نەرمێ دەست کەردم وە شین
لاوناوم خەسرەو بە دیدەی نمین
واتم: خەسرەوم، فیدای فەوتت بام
قوربانی مەستیی بادەی مەوتت بام
فیدای ئەو ناڵەی سۆز جەرگت بام
قوربانی سەفەر موڵکی مەرگت بام
فیدای ئاخ و داخ وەختی فەرمانت
قوربان لوای ڕاگەی نیهانت
فیدای ساز و سۆز مەجلیسی بەزمت
فیدای تەپڵ و کۆس مەیدانی ڕەزمت
فیدای ئەو مەجلیس خەسرەوی تەورت
ئیسە بە قوربان دەستاخیی قەورت
خەسرەو، من سەرگەرد قەسری خاپوورت
فیدای ئەو یانەی تار و دەیجوورت
فیدای دوو ئەبرۆی سیای مشکینت
قوربانی کاکۆڵ عەنبەر ئاگینت
سەر گەرد دوو عەینی شەهلای مەیگوونت
فیدای مەنسووبان دڵ پڕ جە هوونت
ئاغەم، سەر هۆردار بوینە حاڵم
بە ناکامیی تۆ، دەروون زووخاڵم
قەسەم بەو جەماڵ یووسف ئاسای تۆ
موونیسم ئاهەن دایم شەو و ڕۆ
سا فەڵەک چون من سیاچارە بۆ
سەرنگوونی خوار، پارە پارە بۆ
نەردی مەرگش شەند پەی شای فەڕوخ فەڕ
کامەرانیی وێش نەکەرۆ تا سەر
باقی جە نەعیم دایم شادیت بۆ
مەستوورە قوربان نامورادیت بۆ
کوردیی گۆرانی

پەراوێز edit