ئاڵەکۆک

جەھانئارا add_a_photo
جەھانئارا شیعرەکانی جەھانئارا
٦. نامەی ژمارە ٥ بۆ هاوسەرەکەی، عەلی ئەکبەر خانی ئەردەڵان، ناسراو بە شرف الملک
میرزام جا کەردەن...
هیجرانت بەو تەور نە دڵ جا کەردەن
یەکسەر سەرمایەم سامان سا کەردەن
خەزانەی عومرم بە فەنا بەردەن
جەو ڕۆ دڵ نە وەسڵ باڵات مەحروومەن
وێنەی بیماران شەو خاوم شوومەن
تەن جە تاو دەرد، نەدین باڵات
مەحبووسەن بە دەس خان خەیاڵات
سپەهدار خەم هجووم ئاوەردەن
قافڵەی شادیم، بە تاراج بەردەن
شەو جە شەو فێشتەر شوومەن شەوگارم
وە مەردەن موشتاق، جە گیان بێزارم
ڕۆوان ڕەستاخێز ڕۆڕۆی بەرزمەن
ناڵە نەی ئاسا، قەقنەس تەرزمەن
وەحشیان قەرار، شەو ناڵینمەن
خەڵقان هەراسان، دەنگ شینمەن
نە هەر جا یەک دەم، تەن ساکن مەبۆ
دووسەد جۆی زووخاو نە زامم مەشۆ
باڵای سەروئاسام جە داخت خەمەن
دیدەی جەیر ئاسام ڕۆشنیش کەمەن
گۆنای گوڵفامم خەزانیش بییەن
عەیش و شادی و زەوق نە دەستم شییەن
چوون لەیل قەدیم کارێ ئامان پێم
قەومان و خوێشان، بێزار بییەن لێم
میرزام گیان و تۆ کاری پێم ئامان
سەراونەن سەد جۆی زووخاو نە زامان
فیراق ئاغەم، کارێ پێم کەردەن
وە بێ ئەختیار ڕازیم وە مەردەن
زەڕەی نیم نەفەس، جە قەفەس بەندەن
ئەویچ نە شادی، مەیل تۆ مەندەن
میرزام ئەر نەیۆ، ئەو نیمە نەفەس
پەرواز مەکەرۆ جە کونج قەفەس
تایێ جەو کاکۆڵ سەودایی پەلدێز
مەدرەوشۆ جە ڕەنگ جقەی شای پەروێز
بدەر وە ئەنفاس شەماڵ خۆش خۆ
بماڵۆ نە ڕووی، زام کۆنەی نۆ
بەڵکوم ساکن بۆ دڵ جە شەو ناڵین
با وەس سەیل هوون بشۆم نە باڵین
وەرنە بە مەرگت، یۆسفی سانی
کەنیز فەوت مەبۆ جە دنیای فانی

پەراوێز edit