ئاڵەکۆک

مەلا حەسەنی دزڵی add_a_photo
دزڵی دیوانی مەلا حەسەنی دزڵی
١٤. دەف ئاسا بەو سۆز ناڵە و سەداوە
دەف ئاسا بەو سۆز ناڵە و سەداوە
ڕووەو یاران بۆ، پشتەو پەناوە
نەوا چون نە وەخت جیایی یاران
بە سەیلی ئەسرین چون نەوبەهاران
قیامەت ئەوسان بە ڕووی دنیاوە
یاران جە یاران جیا مەباوە
جار جار بە دۆعا کەریمان وە یاد
سا یانە ئاوا، مەرحەمەت زیاد!
زندەگی دنیا، هەرچی بی دیما
خاوێ بێ وەیەرد، دیما و نەدیما
یا جە گونای من کەرەم ئاوان تر
ڕەحمەت چ تاوان، من فراوانتەر
هەر تۆنی وە تاق دانا و تەوانا
تۆم هەنی، هەنی ئەو کێم بۆ هانا؟ !
بەو فەسڵ فیراق، خاتر پڕ خاران
بەو یادی دمای، یەکتری یاران
ئەر سەد تاوانم جە حەد ئەودەرەن
دەفتەرم جە ڕووی وێم سیاتەرەن!

پەراوێز edit