ئاڵەکۆک

جەفایی add_a_photo
جەفایی دیوانی جەفایی
٧١. های شۆڵەی خورشید ڕووی شای شازادان
های شۆڵەی خورشید ڕووی شای شازادان
وست ئەو سارای سەهو دانا چون نادان
چۆن پەشێو نەبان وە شێوەی شیرین،
فەرهادانی عیشق بێستوون نشین؟

پەراوێز edit