ئاڵەکۆک

جەفایی add_a_photo
جەفایی دیوانی جەفایی
٦٧. هامدەردان دەخیل
هامدەردان دەخیل...
هامدەردان هانام ئەو ئێوەن دەخیل
دەرد بێ دەوای چەند کەس پەی عەلیل
سەردان نە دەروون جەفایی زەلیل
جە شوومی چارەی خەستەی دڵ کەلیل
چمان ڕەنجووران ئاهووی سەر دەلیل
ئەو دڵبەر گەردەن بلووری پڕ نوور
لەتیف ئەندامیش خەجڵەت دەر وه حوور
نەزهەت جەننەت جەوانیش مەهجوور
جە سەنای فیرقەی فوسەحای مەشهوور
ها ئیسە ئەووەڵ سەدای سوور دەرد
گوڵشەن بەهەشت حۆسنش پەشێو کەرد
جەور ڕەنجووری لەتیفش بەردەن
نوورین بلوورش پڕ کەدەر کەردەن
سا سرافیل سا دەخیلەن ساقی
هەر تۆنی تەبیب دەردان وە تاقی
با بێ بۆی نەفحەی سانیەی ڕەحمەت
پەرێش نەمانۆ هیچ ڕەنج و زەحمەت
ئەندامم تەمام وشک بای جەفا
بچەشۆ پەی پەی مەزەی مەی شیفا
بەڵ خەستەی خەمین جەفایی زەبوون
خەلاس بۆ جە دەس دای سەراندەروون

پەراوێز edit