ئاڵەکۆک

جەفایی add_a_photo
جەفایی دیوانی جەفایی
٢٠. دڵ زەدەی قولاب موژەی نەوهاڵان
دڵ زەدەی قولاب موژەی نەوهاڵان!
مەفتوونی فەتتان فەیرۆزە خاڵان!
مەدهۆش مۆبەت ئەبرۆ هیلالان
موبتەلای باڵای وەش نەونیهالان
دەروون پڕ سەودای ساحێب کەماڵان
تۆی جگەر پەرداخ شیرین جەماڵان
بێ خەبەر جە حاڵ دەروون مەلاڵان
نەشنەفتەنی... شای نازک خەیاڵان
نەی دەمدا فەڵەک چ کەیدێ کاڵان؟
دەوڵەت شادیم چون بەرد وە تاڵان؟
چون دیا کەیلەن دەماخ بوڵبوڵ
نەتۆی باخچەی وەسڵ وە عەتر ئەو گوڵ
ڕوودا وە هەمدا قین ئاوردەوە
بوڵبوڵ جە بۆی گوڵ جیا کەردەوە
وەعەترش مەشام بێگانان کەرد شاد
ڕەنج تەمامی بوڵبوڵ دا وەباد
یانێ سەر دەلیل موشکین غەزاڵان
دۆسەکەی ڕەئیس شیرین خیساڵان
جە من جیا کەرد وە دڵ دا ناڵان
ئەی دووی جیاییش نەسینەم باڵان
والحاصل ئەسباب سەفەر دا تەرتیب
تەشریف بەرد وە خەیر ئاهووی دڵفریب
ئەو بەزم و ئەو زەوق، ئەو سەیر، ئەو سەفا
ئەو مەیل و ئەو وەسڵ، دۆس پڕ وەفا
مەعلووم بی جە لات دیت وە چەم چەپگەرد
هەر سەرنگوون بۆ گرد وە فەنا بەرد
ئیسە جەفایی وە سەد دەردەوە
وێڵ وێڵ مەگێڵۆ وەسەر هەردەوە
دایم دڵ وە ئاه سەختی سەردەوە
مناڵۆ نەی تەرز وەی چەند فەردەوە:
ئای وە دەرد هیجر دڵ ئەوگارە وێم
مەحرووم باڵای ئاڵای یارە وێم
سفتەی بڵێسەی کورەی نارە وێم
بێ سەبر و ئارام، بێ قەرارە وێم
عەندەلیب دوور جە گوڵزارە وێم
شەو و ڕۆ خەریک ناڵە و زارە وێم
تۆی جگەر وە تێغ دووری پارە وێم
دائیما دەروون پڕ پەژارە وێم
بینی دڵ پڕ گەرد زوکام بارە وێم
مەهجوور بۆی ناف وەش تەتارە وێم
دیدە وە بێ دین دیدە تارە وێم
جە گیان شیرین وێم بێزارە وێم
گیرۆدەی گەردوون دوون کردارە وێم
پڕ ئازار چەرخ کەچ ڕەفتارە وێم
ئومێدم ئێدەن «مەفتوون» مەحزوون
دۆعای دووبارەی وەسڵ ئەی زەبوون
باوەری وەسۆز دەروون وە کامدا
ویردت بۆ نەوەخت گرد سوبح و شامدا
بەڵ ئەر ستارەی بەختم تلووع کەرد
شوعلە دا نە ڕووی دەروون پڕ دەرد
زوو عەودەت کەرۆ ئاهووی دیدە مەس
زەیل جامەی وەسڵ ئەو بارۆم وە دەس
خەلاس بام جە ئێش دەرد مەهجووری
جە سەختی سزای پێچ ڕای دووری
نامە بۆ مەفتوون

پەراوێز edit