ئاڵەکۆک

جەفایی add_a_photo
جەفایی دیوانی جەفایی
١٢. تۆی مەشامی دڵ
تۆی مەشامی دڵ...
کەیلەن وە بۆیێ تۆی مەشامی دڵ
چ بۆ؟ بۆی عەتر گوڵان پێش خجڵ
نەی دەمدا مەیۆ نەی مەئوا و مەنزڵ
پاسە تەئسیرێ پەرێم کەرد حاسڵ
نە عەتری عەبیر، نە نەرگس، نە گوڵ
نە بۆی ڕیاحین نە بۆی وەرکەمەر
وەی تەورە جە من نەکەردەن ئەسەر
مواچی مەئوای ئاهووی خەتائین
جای سەفان پەرێ غەزاڵەی موشکین
یەقینەن مەئوای سەفای دڵبەرەن
گوزەرگەی قەدیم پەری پەیکەرەن
بۆ وە تۆی دەماخ دڵەی جەفایی
مەستەن وە بۆی ناف پڕ جە شیفایی
یە سارای خۆتەن وەناف ئاواشەن
میرغوزار ناز چرا مەئواشەن
جای ئیزهار مەیل لەیلێ تەرزشەن
یاگەی نمانای باڵای بەرزشەن
مەحەلل جیلوەی جەبهەی جامشەن
شوعلەی شەفەق سای سوبح و شامشەن
چێگە بی چەند جار بەو جەماڵەوە
گوڵچیهرەش نەسای سیا ماڵەوە
منمانا چەنی چون شەمس ئەنوەر
نە تۆی سوبحەوە شۆخ جیلوەگەر
جەو مەکانەدا بەو تیر بەو کەمان
چەند گیان وە فیردەوس کەردەن شادمان
جەو سەر عەینە وێش منمانا عەیان
شەوق مەداوە چون زیای نەو بەیان
نەو سەر نەهرە بی نە نەو وەهاردا
نوورین مەکەرد وێش نە گرد نەهاردا
نەی گوڵشەن گوڵاوپاشی وێش مەکەرد
پەری پیاڵەی حەسرەتش موەرد
لەتیفی ئەندام نەزیف بێ گەرد
جە خوتتەی خەیاڵ خاسان گرد مویەرد
چۆگە وە ڕازان نەبات ئامێزش
چەنی بادەی مەیل بەزمی دڵخێزش
مەزاقی زومڕەی عاشقان سەرجەم
شیرین کەردەوە گشت مەست و بێ خەم
نازوون بەو دڵبەر ئەوسافش ئێدەن
زاتش جە ئافات دوور بۆ، ئومێدەن!
نە هەر جا جارێ کەردەبۆ زوهوور
عەکسش باقییەن تا وە نەفخی سوور
دڵبەرێ وەی تەور جیلوە نما بۆ
مشیۆ من بێ ئەو چێشم تەما بۆ؟
ئەرنە جیاییش لەززەتێ بەرم
دەک وە جەوری دەور فانی بۆ سەرم
ئەر ڕەزا وە تیر موژەی ئەو نەبام
بپێکۆ جەرگم نە گرد سوبح و شام
ئەجزای تەن وە تیر قەزای بێ بەها
پارە پارە بۆ تا وە ئینتیها

پەراوێز edit