ئاڵەکۆک

سەید یاقۆی ماییدەشت add_a_photo
مەولاپەرستان ...
یەک ڕۆژ چیم وە سەیر سەرچەشمەی وستان
دیم وستان پڕەن ژە دیدە مەستان
تەمام مەه جەبین ئەبروو پەیوەستان
نگام کەرد وەی کاو بێستوونەدا
وەی بێستوون چەرخ چل ستوونەدا
دیام بێستوون ماتەن ژە خەمدا
سێ گرەی ئەبرووش بەردەن وە هەمدا
پەرسام بێستوون سەربردەی ئەفلاک
سینە بۆ قوڵنگ عاشقان چاک چاک
پەی چێش وەی تەورە ماتەنی لە خەم؟
سێ گرەی ئەبرووت بەردەنی وە هەم؟
واتم بێستوون تۆ ژە سەنگەنی
پەی کێ پەشێو حاڵ خاترتەنگەنی
وات ڕاسەن سەنگەن ئەسڵ ئیجادم
مات نافەهمی فەوت فەرهادم
وە عەبەس عەبەس ژەی دەور دێرین
پەی شیرین گوزەشت ژە گیان شیرین
نە من نگا کەی وەی جیهانەدا
وەی نەونەمامان کرماشانەدا
تەماشای تەرکیب دەستوورشان کەی
شیرین وە دەسشوور دەسشوورشان کەی
من باڵام ژە سەقف سەما ویەردەن
تەماشای خاسان زەمانەم کەردەن
وەو مەولای شاهان غوڕڕش لانەسخەن
ئەوەن شیرین هەن ئەو شیرین تەڵخەن

پەراوێز edit