ئاڵەکۆک

ئەخۆل add_a_photo
ئەخۆل دیوانی ئەخۆل
٩٢. ئای چەن نەفام و بێهۆشی ئینسان
ئای چەن نەفام و بێهۆشی ئینسان!
گریمان بویتە شاهەنشاهی جیهان؟
بریسکەی تاجت بدا لە ئاسمان
ئەزانی دوایی جێتە گۆڕستان

پەراوێز edit