ئاڵەکۆک

حەمدی add_a_photo
حەمدی چوار میسراع
٦٦. ڕەشێنەی چاوی شەوقی دیدەنی یاری سپی کردووە
ڕەشێنەی چاوی شەوقی دیدەنی یاری سپی کردووە
خوایا ڕوو ڕەشی کەی مانعی دیدارە ئەم بەفرە
بە تانەی سەر سپێنەی عەینی عەشقی ئێمە قەت نابێ
وەکوو بەحری سیا گەر مەوج بدا لەم شارە ئەم بەفرە

پەراوێز edit