ئاڵەکۆک

حەمدی add_a_photo
حەمدی چوار میسراع
٦٣. مونتەهای بەرزیی بە دیققەت تێ دەفکرم پەستییە
مونتەهای بەرزیی بە دیققەت تێ دەفکرم پەستییە
ئیبتیدای حاڵی عەدەم دیارە نەتیجەی هەستییە
میحنەتی پەست و بڵندی و زەحمەتی هەستی و عەدەم
دەردی بێ دەرمانن و دەرمانیان هەر مەستییە

پەراوێز edit