ئاڵەکۆک

حەمدی add_a_photo
حەمدی غەزەل
٨٢. قەت مەکە شەکوە لە ڕەفتاری کەچی ئەفلاکی پیر
قەت مەکە شەکوە لە ڕەفتاری کەچی ئەفلاکی پیر
مەنزیلی دوورە هەدەف هەر کورت دەهێنێ دیارە تیر
تەنگ ڕوزی نەی برادەر تەنگ زەرفی من دەڵێم
شەکوەبازی هەر دەکەی تاجیش لەسەر نێی وەک ئەمیر
عەقڵی خۆت و ئەغنیایان سەیر ئەکەیت و جا دەڵێی
ئاسمان کەودەن پەرستە و ئاسمان سوفلە پەزیر
گەر بە ڕووی تۆدا بچەرخێ خۆ بە کەودەن دەردەچێ
بۆ دەکەی شەکوە لەبەر عەقڵە کە کردووتی فەقیر
قیسمەتی عاقڵ بە من بێ کافییە نانێکی جۆ
چونکە پێخۆرێکە میسلی هەر نییە عەقڵی دەبیر
ئەحمەقی نادان فەقیرە خۆ لەگەڵ گاگەل دەچێ
ئاسمان چەرخی نەدا بیکاتە سوڵتان و وەزیر
ئیتتیفاقی قەومە دەیکا ئیستیلایی ڕووی زەمین
سەیری کەن نووسی لە ئەرزا ئەم قسە پووشی حەسیر
مەیخەرە دەم دەم بە خەڵوەت ئەو قسە بۆ گوێت کرا
با بە هاتووچۆ زمانت دووژمنە نەکرێ خەبیر
موقتەزای عەقڵە کە بگری دەستی ئوفتادەی برا
دوژمنیش بێ خۆ ئەویش بۆ تۆ دەبێتە دەستگیر
حەز دەکەم ئەبنایی عەسرم شل کوتم کەن دائیما
نانەوا زۆری نەشێلێ کەی دەبێ پوختە هەویر
وەک خەیاتە پێچ نەدەی لەم دەستگاهی دەهرەدا
زەحمەتە یاهوو بپۆشی بەرگی مومتازی حەریر
نان و ئاوی نایە بەر سەیف و قەڵەم عەسری جەدید
نانی برد نووکی قەڵەم ئاویش نرایە لێوی شیر
من لەبەر پێشەنگ لەمەولا هەڵدەسم چونکە دەڵێن
خەرگەلە دووکەوتنە عینوانی ئەشخاسی کەبیر
ئەم کیبارانە سیغارن حەمدی ئەربابی فەزڵ
لازمە پەروەردەیان کەن هەر وەکوو تیفلی بە شیر

پەراوێز edit