ئاڵەکۆک

حەمدی add_a_photo
حەمدی غەزەل
٦٧. بە زەربی تێشە بازوویی موحیببەت قەسری شیرین کرد
بە زەربی تێشە بازوویی موحیببەت قەسری شیرین کرد
دەڵێن خۆ کۆهکەن حەشری بە یادی لێوی شیرین کرد
موحیببەت خەنجەرێکی دڵ شکافی دا لە شێرۆیە
کە جەرگی خۆی و بەرگی خوسرەویشی پێوە ڕەنگین کرد
بیابانی موحیببەت پڕ لە مەجنوونانی شەیدایە
فەرەزنا چاوی لەیلا عەینی عەشقی قەیسی تەلقین کرد
تەماشای شەق بکەن جێ ما لە عەشقی شێتی وەک مەجنوون
چەها وەک گۆ سەری قوڕنا چەها شایی بەسەر شین کرد
سەبوکباران لە سەحرایی عەدەمدا ڕەهڕەوانی عەشق
خودا ئەم باری دنیایەی بە قیسمەت شێخی بێ دین کرد
کە بەرماڵی نوێژین و لە نوێ ژینی نەکا زاهید
دەبێ چبکا کە ڕووی بێ ڕوو لە دەرماڵی تورابین کرد
بە سەیری گوڵ دەکەن تەقدیری سانیع حەمدی ئەهلی دڵ
لە چاوتا عەکسی جانانت بە برژانگ بۆ چی پەرژین کرد

پەراوێز edit