ئاڵەکۆک

زێوەر add_a_photo
زێوەر دیوانی زێوەر
٧٤. دەمێکە شاعیران هەموو بە شێعری ئابدارەوە
دەمێکە شاعیران هەموو بە شیعری ئابدارەوە
ئەسیری دەستی دڵبەرن بە زولفی تابدارەوە
دەمێکە وەسفی مەی دەکەن، غەزەل بە مانە تەی دەکەن
بەجارێ مەدحی نەی دەکەن، کە دێتە بەزمی یارەوە
دەمێکە سەرفی عومر دەبێ، لە نەعتی ئاوی خۆشی گوڵ
بە بولبولی چەمەن خوسووس بە سەروی جۆیبارەوە

پەراوێز edit