ئاڵەکۆک

مەلای جەباری add_a_photo
بادی لەیلا خان...
بادی عەنبەر باد بورجی لەیلا خان
مشنیای تای دێز بەڕەزای شاخان
مەشاتەی گێسووی بڵند دەماخان
نەسیمی مەحرەم مابەینی یاران
شارەزای شوقەی شەوبۆ نەوهاڵان
نامەیەک نە شەرح دڵەی پەڕ دەردم
شەرحێ نە سەودای هەناسەی سەردم
بێ خەیلێ وەختەن دوور کەفتەی زێدم
غەیر جە تۆ وە کەس نییەن ئومێدم
نووسانم وە زۆخ زامانی کاری
برەش وە زامن تون وە دیاری
نامەم بگێڵان وە هۆزانەوە
بدەرۆش وە دەس دڵسۆزانەوە
وە سۆزی سینەی دڵ خەراشەوە
هامسەران یەک یەک بواناشەوە
هەر کەس دڵسۆز بۆ سۆزێش نە دڵ بۆ
دیگی دەروونش پەی من وە کوڵ بۆ
بگرەوان باچان لێڵاییم لێڵەن
بە نامەی مەلان نەزانی وێڵەن
شەماڵ دەخیلەن تۆ وە دڵشادی
باوەر نامەیەک گەردن ئازادی
ئەوە من ڕۆییم وەلای ڕۆمەوە
مەر دۆعای خوێشان باوەرۆمەوە
سەر نیام وە پای موڵکی ڕۆمەوە
مەر دۆعای خاسان باوەرۆمەوە

پەراوێز edit