ئاڵەکۆک

مەلای جەباری add_a_photo
نازار نەزانی...
حەرفێ مەپەرسام لە ڕای نەزانی
جە کۆت هاوەردەن فەیرۆزەی کانی
نیانت وە تەخت لەعلی ڕۆمانی
قەدیم لە وێتەن یا ئیساسەنەن
یا لە نەقشی چین فەخفوورت کەنەن
ئەوسا من تۆم دی نەیوەر نەوڕەس وێت
ناشییە شکار دوور نە هەوەس وێت
ئەوسا مارانت یەشتا مار توول وێ
داوت کلف نەوێ، لوولت مەلوول وێ
ئێستا مارانت سام لە «حەی» سەنەن
لەی ئەنازی گاز وازی وەزەنەن
شای ماران وە حوکم مۆرە ڕا کەردەن
دەس پەی قفڵی باخ کاف و لام بەردەن
چون شەماڵەی شەمع گڕ گڕانمەن
پەی پاسی ماران زەنگ زڕانمەن
هانای من یەکی ماری تۆ گەستەن
تەروالەم نەدور ئاوەدانی بەسەن
حەی وەچان چیەشەن لەولای دامەوە
بوسەشان کەردەن نە پەنامەوە
بی کی بۆ نەی عومر ووێش ویردە بۆ
شاه مۆرەی جمهوور پەیدا کەردە بۆ

پەراوێز edit