ئاڵەکۆک

مەلای جەباری add_a_photo
میرزام دادی من...
هیچ نامان جواب، نامەی دادی من
داد لە دەس بەختی مادەرزادی من
نەیاوان وەگۆش کەس فریادی من
هوێم کەردە مەجنوون تۆم وە نەوفڵ کەرد
پەی خەیلی دۆعام خێر وەدڵ کەرد
تومار تەعریف دڵەی ڕەنج وەباد
کیانان پەی خان خاس خاتر شاد
وتم بەل تۆش چون کەیخەسرەوان
یەلغار مەکەری جەنی مەشەوان
سەر تۆ خەیل مەکەی ماڵ مەدی خەیلی
مەلا شاد مەکەی وە دین لەیلی
خۆ من نەزانام شێواوە زەینم
عالەم گشت وەعام مەکەران مەیلم
بیمە سەرزەنشت هامسەران هوێم
بەدان گشت تەعنەی بەد مەواچان پێم
ئینجارە وەشبای وەو ئەساسەوە
وەو ئەساس خاس زەرین تاسەوە
وەو تەپڵ منیر تەڵا و بەختەوە
وەو خڕەی خڕخاڵ تەڵا و ڕەختەوە
وەو گشت نازداران ماوی خاڵەوە
وەو سەیر سەحرای چەمچەماڵەوە
منیش هام وەی دەرد چار نەوەردەوە
شەماڵ سفتە سوم بەرد وەهەردەوە
وەی نزگرەی نەزع وەی گیان هەڵاوە
سەر بنەم وە سەنگ سیای ساراوە
شەرت بۆ ڕووی دیوان وەرنە گشت باسێ
بەر نەگەشت حساب خاس و ناخاسێ
لە دەس یەقەی هوێم وە پارەکەم
هەڵقم هەڵفاو ویز پای قەنارەکەم
تا مەحشەریان وە قەتارەوە
بەیان بوینان وە سێدارەوە
باچان یە مەلای دەروون پڕ نەفتەن
دادش وە دیوان قیامەت کەفتەن

پەراوێز edit