ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٨٦. زڵېخام چەمەر
زڵېخام چەمەر...
زوڵفش پەی شینم خاس بەستەن چەمەر

پۊشا بەرگی ساف سېیای موشک پەروەر
کەردەن بەسەردا پېیاڵەی عەنبەر

زوڵفانش لۇل دان بە ماتەمەوە
بەند بېیەن بە چەنگ خاری خەمەوە

یانی دۇ دیدەش خوماری داران؟
وەرنە پېم دەران دەوای بیماران

کەسێ زوڵفی ئەو پېش چەمەر گیرەن
ماوای بەهەشتش جە کۊ جە ویرەن؟
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit