ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٨٤. زامداری دەردان
زامداری دەردان...
من گۊشەنشین، زامداری دەردان

مەگېڵۇم چۇن چەرخ، وېڵ و سەرگەردان
بەتەر خەزانان، سەر گەردان کەردان

بەتەر جە خەزان، دەردم خېزیان
جە دەردشان چۇن سەیل ئەسرم ڕېزیان

خەزانان دېز ڕەنگ، ئالای گوڵ نە گڵ
ئېشناشان زامی ناسۊر کەفتەی دڵ

ئیسە وېڵی من وە جایێ یاوان
ئەجەل پەی کوشتەم نەدارۊ تاوان
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit