ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٨٤. زامداری دەردان
زامداری دەردان ...
من گۆشەنشین، زامداری دەردان
مەگێڵووم چوون چەرخ، وێڵ و سەرگەردان
بەتەر خەزانان، سەر گەردان کەردان
بەتەر جە خەزان، دەردم خێزیان
جە دەردشان چوون سەیل ئەسرم ڕێزیان
خەزانان دێز ڕەنگ، ئالای گوڵ نە گڵ
ئێشناشان زامی ناسۆر کەفتەی دڵ
ئیسە وێڵی من وە جایێ یاوان
ئەجەل پەی کوشتەم نەدارۆ تاوان

پەراوێز edit