ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٨٢. دەلیل نەزانان
دەلیل نەزانان ...
عەرزم بەر وە لای شای حاڵ نەزانان
ئەر پەرسۆ دەلیل یەکێ کیانان
تۆ هەر بێ دەنگ بە چوون بێ زوانان
بۆ بە زانوو دا تا تەوانات هەن
بواچە پەندش هەر موددەعات هەن
ئەر شی بە غەزەب لەنجە و لارە کەرد
فەرما، تۆ جە تەخت وێش ئاوارە کەرد
عەرزەی ناڕەواج، ڕەنج بە عەبەس وێم
هەزاران بێ کەس، منیچ بێ کەس وێم

پەراوێز edit