ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٧٤. دڵەی من پېتەن مەر نمەزانی؟
دڵەی من پېتەن مەر نمەزانی؟
مەشی وە یانان، ئایر مەسانی

ئایرێ چۇن دڵ من بە دەستت بۊ
ئایر واستەنی، پەی چی قەستت بۊ؟

دڵەی من وەسەن جیۊتی ئایر
پەنەش سۊچیۊ کەژ و کۊ و بایر

بگېرەش وە دەست هەی ئاوات واستە
بەرەش وە یانان ئایر جەی ئاستە

بڵا بانە یۊ ڕۇ بە ڕۇی شەماڵ
نەبا ئاڵەمێ پېش بۊ وە زوخاڵ
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit