ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٧٤. دڵەی من پێتەن مەر نمەزانی؟
دڵەی من پێتەن مەر نمەزانی؟
مەشی وە یانان، ئایر مەسانی
ئایرێ چوون دڵ من بە دەستت بۆ
ئایر واستەنی، پەی چی قەستت بۆ؟
دڵەی من وەسەن جیۆتی ئایر
پەنەش سۆچیۆ کەژ و کۆ و بایر
بگێرەش وە دەست هەی ئاوات واستە
بەرەش وە یانان ئایر جەی ئاستە
بڵا بانە یۆ ڕوو بە ڕووی شەماڵ
نەبا ئاڵەمێ پێش بۆ وە زوخاڵ

پەراوێز edit