ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٥٥. دوڕڕەن مەرجانەن
دوڕڕەن، مەرجانەن...
لاڵەن، یاقۇتەن، دوڕڕەن، مەرجانەن

چە دوڕ، چە مەرجان، تەمام مەرجانەن
گەنجی پڕ مایەی نابۇد خەرجانەن

دیدەش جە دیدەی ئاهۇوانی بەڕ
مەر نەزان هاڵان بۇزانش وە گەڕ

قولاپی ئەڵماس موژەش یەند گیران
مەستانۊ ئیمان جە دەستی پیران

چېش واچۇ زوڵفش موشکەن یا عەنبەر؟
موشک و عەنبەرش وستەن نە چەنبەر

بەڵۍ شەرت ئېدەن یەکێش مەجنۇن بۊ
یەکێ پەی دینش دەرۇن پڕ هۇن بۊ

پېسەن ڕا و ڕەوشت پەی لەیلی دینان
تا کە مەجنۇنێ بە چەم بوینان
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit