ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٥٤. دوور نمای ڕەزان
دوور نمای ڕەزان ...
ڕەنگی سەوز و زەرد دوور نمای ڕەزان
قەترەی خوردە ڕێز دەوری ڕووی خەزان
پەردەی دڵ چوون گاز ماران مەگەزان
یانێ های خەزان ڕەنگین مەنمانۆ
ڕەنگش بە وێنەی دەردین مەنمانۆ
وەی من پەرێ ڕەنگ جەستەی خەزانان
مەێو پێشان دا دیدەی نەزانان

پەراوێز edit