ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٥٤. دۇر نمای ڕەزان
دۇر نمای ڕەزان...
ڕەنگی سەوز و زەرد دۇر نمای ڕەزان

قەترەی خوردە ڕېز دەوری ڕۇی خەزان
پەردەی دڵ چۇن گاز ماران مەگەزان

یانۍ های خەزان ڕەنگین مەنمانۊ
ڕەنگش بە وېنەی دەردین مەنمانۊ

وەی من پەرێ ڕەنگ جەستەی خەزانان
مەیۊ پېشان دا دیدەی نەزانان
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit