ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٥١. خەیاڵم خاڵی نیەن جە خاڵت
خەیاڵم خاڵی نیەن جە خاڵت
فیدای خاڵت بام چەنی خەیاڵت
زوڵفت بە ئامان، ئامان نە دامان
جە دمای چێشەن؟ پێت نیەن ئامان
ئەرچی دەهانش، نامشەن دەهان
هیچ دیار نیەن، من دانم گیان

پەراوێز edit