ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٥١. خەیاڵم خاڵی نېیەن جە خاڵت
خەیاڵم خاڵی نېیەن جە خاڵت
فیدای خاڵت بام چەنی خەیاڵت

زوڵفت بە ئامان، ئامان نە دامان
جە دمای چېشەن؟ پېت نېیەن ئامان

ئەرچی دەهانش، نامشەن دەهان
هیچ دیار نېیەن، من دانم گېیان
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit