ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٤٦. خاو جە دیدەم دوور
خاو جە دیدەم دوور ...
خەیاڵت کەردەن، خاو جە دیدەم دوور
هەر ئەسر هوونش مەیۆ بە زەروور
تێدا نەمەندەن زەڕیۆ مایەی نوور
وێنەی تازە زام، سەر تێخی مەودا
هووناو لاو بەستەن، مەشۆ بە ئەودا
هەر موژە قەترەی هوونش کەردەن چاک
بە وێنەی ئەڵماس لاڵی سیم حەکاک
دیدە کە قەترەی هوون جێش نەوارۆ
شەرتەن پێش واچان، مایەی نوور دارۆ
خەیاڵم خاڵی نیەن جە خاڵت
فیدای خاڵت بام چەنی خەیاڵت

پەراوێز edit