ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٤. ئارۊ خەمانم چۇن دەماوەند بۍ
ئارۊ خەمانم چۇن دەماوەند بۍ
دیدەی قیبلەی وېم بەندی شەوبەند بۍ

واتم ئەی قیبلەم ئیمان و دینم
من بە دیدەی تۊ دنیا مەوینم

مەر نەئیشەڵا ئېشێ هاتېشدا
پەوکەی شەوبەندت ئاورەردەن پېشدا

واتش بۍ ڕامەن، وە شەڕ شەریکەن
هۇنینی، دەردین، ڕاوېیار پەیکەن

ئەر مەرەخەس بۊ چۇن هەردەجاران
دەییار نمازۊ جە ڕاوېیاران

منیچ جەو بۊنە مەحبۇسم کەردەن
هۇنی ناحەقم نەیۊ وە گەردەن

سازانام تاقی حەقش بە دەستەن
ڕاوېیار کۊشەن، ئەنقەسش بەستەن
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۊ مارانی

پەراوێز edit