ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٣٨. جارێ بۊ جارێ
جارێ بۊ جارێ...
قیبلەم تو خوڎا، جارێ بۊ جارێ

ئەگەر خۊفت هەن تۊ جە ئەغیارێ
وېیانەگېرە، بۊرێ پەی کارێ

ئېمە یانەمان جەو بۊنە کەردەن
جارێ تۊ بینە وە حاجەت بەردەن

سەد جار بە وەڵڵا دەردم پېت دەوان
حاجەتی یانەم، گشت بە تۊ ڕەوان
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit