ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٩١. یاران شکاف کەرد
یاران شکاف کەرد...
نێشی چەم، پەردەی دەروون شکاف کەرد
دەروونم سەرڕێژ هووناوان ساف کەرد
دوو دیدەم جە هوون، چوون چەمەی تاف کەرد
درەختی شادیم جە بێخدا پەی کەرد
وە جاش دەست نیشان نەمامی وەی کەرد
وە سەنگی بەڵا، لێم ستێزە بی
مینای ئەرواحم، ڕێزەڕێزە بی
هەر یەند بەڵای خەم، وەنەم بیەن بار
گشت نەپێوارەن، یەکێ نادیار
ئەر زەڕڕەی خەمم ئاشکارا بی
سا ئاڵەم تەمام، ڕووش نە سارا بی

پەراوێز edit