ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٩. تا بە کەی نۊشۇ
تا بە کەی نۊشۇ...
یا ڕەب جامی خەم، تا بە کەی نۊشۇ؟

تا کەی بە خەمین لۊنگی خەم پۊشۇ؟
تا کەی چۇن کۇرەی ئایر بجۊشۇ؟

تا کەی هەناسەم چۇن سېیا تەم بۊ؟
تا کەی کونجی دڵ خەزېنەی خەم بۊ؟

تا کەی کزەی دڵ بە ستېزە بۊ؟
تا کەی بەندی جەرگ، ڕېزە ڕېزە بۊ؟

تا کەی چەنی بەخت، بە دان بسازۇ؟
تا کەی وە مەرگم ئاوات بوازۇ؟

تا کەی بسۊچۇن، نەبۇن بە زۊخاڵ؟
تا کەی بېدېیان بکەرۇن بە ماڵ؟

ئینسافەن وەسەن، نیازمەندی دڵ
مازە وە حەسرەت، سەر بەرۇن وە گڵ
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit