ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٨٨. یاران دیم ماهێ
یاران دیم ماهێ...
ئارۆ دیم بە چەم، موبارەک ماهێ
دیا بە لاوە بە وێنەی شاهێ
دین جە دەستم سەند بە نیم نیگاهێ
من سۆفی مەزهەب، تەرکی دڵ کەردە
سۆفی تۆبەکار جە گشت ویەردە
مەشغووڵ بە تەسبیح حەیی تەوانا
ناگا ئەو جەمین پەنەم نمانا
تەسبیح لێم سەندش، تۆبەم دا شکەست
دەرلاد کافر بیم، ڕووم کەرد نە کەنەشت
قیبلەم چوون تۆبە و تەسبیحت بەردا
سا نیم نیگایث، ئەگەر نەمەردا

پەراوێز edit