ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٧٧. ها بیەن پەیدا
ها، بیەن پەیدا...
نیشانەی وەهار، ها، بیەن پەیدا
بوڵبوڵ مەوانۆ باوازی شەیدا
دڵەی عاشقان مەدۆ بە وەیدا
هەر مورغی سەحەر نەغمەسازێوەن
پەی دەردەداران، دڵنەوازێوەن
جە سازی مینقار، سەدای دەروون جۆش
خەفتەی بێ دەردان ماوەرۆ بە هۆش
ژەرەژ مەوانۆ نەوای بێ خەمی
ئارەزووش یارەن، پەرێ هامدەمی
گوڵان بە سەد ڕەنگ، بەر ئامان جە خاک
عەتر عەنبەرین خونچەی دەهەن چاک
هەر یەک مایەی عەتر عەتارێ دارۆ
نیشانەی گۆنای تەتارێ دارۆ
عەجەب فەسڵێوەن، فەسڵی وەهاران
پەی ڕەونەقی سەیر، تەماشای یاران

پەراوێز edit