ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٦٣. چڵێ جە پەنا
چڵێ جە پەنا...
چڵێ چوون ڕەقیب مدران جە پەنا
هۆرئامان مدران نەڕووی تەمەنا
مەر بادی قودرەت بدەرۆش فەنا
وە بادی قودرەت لەتارلەتار بۆ
نمازۆ باڵای قیبلەم دیار بۆ
سۆچۆ بە ئایر بازەدەی سەحەر
ڕیشەش جە زەمین بەربەیۆ وەبەر
تاباڵای قیبلەم چوون شەمعی خانان
بوینۆش بە چەم جە بەرزەبانان

پەراوێز edit