ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٤. بە بەرزانەوە
بە بەرزانەوە ...
سایە شێوەی کێن، بە بەرزانەوە؟
ئا بەڕێزەی ڕاز، لێو گەزانەوە
من بە ڕەنگی زەرد چوون خەزانەوە
ئەو پەری ڕوخسار پەریان شێوە
من دڵ هەزار زام ئەو پەرێ پێوە
ئەو سلێمان تەخت، دەماخ چوون دارا
من تەن مات نە خاک چوون سەنگی سارا
تاکە ئەو یەکجار پەروازی ناز بی
من سەد جار نە تەن گیانم پەرواز بی
دەلیل شۆ واچە بەو حاڵ نەزانە
گونامان چێشەن ؛ ئەی لەب گەزانە

پەراوێز edit