ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٣. بینایی دیدە
بینایی دیدە...
ڕۊشنی نۇربەخش، بینایی دیدە

باڵا سپی سەوڵ، شا پەسەندیدە
فریشتەی شەریف، حەق ئافەریدە

دیدە ئاهۇی وەحش بېیابان وەتەن
سونبول چەریدەی ڕەوېڵەی خوتەن

دەلیلەی سەرکەش دەیریانی دەیر
پەرەندەی بۍ باڵ، باڵدار وېنەی تەیر

لەب جامی یاقۇت پڕ جە مرواری
ڕەنگ ڕېزەی شەربەت شیفای بیماری

هەر وەتەن لادێ مەگېڵیش پېدا
بۊی موشکی نافەش پەخش مەبۊ تېدا

چمان جە سارای خوتەن چەردەنی
ئەو زێد ئاوا بۊ تۊش پەروەردەنی
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit