ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٣١. چراغم تەناف
چراغم تەناف...
بە تای بێ هەمتای ماڵ بەبێ تەناف
جە دووریی باڵات سۆسەنی کڵاف
بیەنان بە تووڵ تەن شکەستەی تاف
گا خەریکی دەرد بەردی قەڵوەزان
گا زەرد وێنەی ڕەنگ خەزانی ڕەزان
گا عەزمی تەنجەی ماوای تۆنمەن
گا تەمای وەسڵت نە دەروونمەن
زەردیم نە هیجران ئاڵاو واڵاتەن
کڵافەی موشکین، بەژنی باڵاتەن
قیبلەم مەر ئەوسا ساکن بۆ جە خەم
خاکی ئاستەنەت بماڵوون بە چەم

پەراوێز edit