ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٣٠. چراغم تێژتەر
چراغم تێژتەر...
چەن موژەداری جە ئەڵماس تێژتەر
هەر یەک هەزار زام مەکەران فێشتەر
هەم جە پەی زامان تێژ مەبان تێژتەر
هەر یەک بە موژەی سیای مەودایی
مەشکاوان سینەی بەندەی سەودایی
مەوداشان بەردەن سەر نیان نە دڵ
جەو پەی ژاری نێش مەڕێزۆ نە گڵ

پەراوێز edit